Εσωτερικά χωρίσματα


AM 8300 χώρισμα γραφείων

  • Πολυμορφία εφαρμογών
  • Δυνατότητα χρήσης γυαλιού ή ξύλου ως χώρισμα
  • Προφίλ με εσωτερικό κανάλι κάλυψης καλωδιώσεων
  • Προσθήκη πόρτας χωρίς να αλλοιώνεται το αισθητικό αποτέλεσμα